Sensa Privacy Policy

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın (“Politika”) amacı, Fazla Gıda Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından yönetilmekte olan app.fazlagida.com internet sitesi (“Platform”) ile paralel yaratılan ve ekseriyetle Şirket’in “Sensa” isimli ürününün sunulması noktasında geliştirilen  Sensa mobil uygulamasının (“Mobil Uygulama” yahut “Sensa”), kullanıcıları (“Kullanıcılar” yahut “Siz”) tarafından Şirket’e sağlanan ve/veya Mobil Uygulama’nın kullanımı aşamasında Kullanıcılar’dan elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hüküm ve koşullar hakkında Kullanıcılar’ı aydınlatmaktır. İşbu Politika, Mobil Uygulama nezdinde yer alan “Kullanıcı Sözleşmesi”nin ayrılmaz bir parçasını teşkil etmekte olup Politika dahilinde tanımlanmayan her türlü ifade için anılan sözleşmede yer alan tanımlamalar geçerli olacaktır.

Öncelikle önemle belirtmek gerekir ki, Mobil Uygulama, Şirket’in, soğuk zincir tedarik sistemini kullanan tüzel kişi müşterilerine yönelik olarak, bahse konu tedarik sistemi üzerindeki takibi kolaylaştırmak adına sunulan “Sensa”ya erişimi kolaylaştırabilmek için geliştirilmiştir. İlaveten, Mobil Uygulama kapsamında gerçek kişilere ilişkin veriler ekseriyetle işlenmemektedir. Ancak, Şirket’in, durumun gerektirdiği ölçüde, gerçek kişilere ilişkin kişisel verileri işleme ihtimali bulunmasından ötürü, işbu Politika, Sizler için hazırlanmıştır.

Mobil Uygulamayı kullanırken kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Ancak, lütfen unutmayınız ki hiçbir sistem tamamıyla güvenli değildir. Verilerinizi korumak için gerekli tüm adımları atsak dahi daima güvence dışında kalma ihtimaliniz söz konusudur. Bu sebeple kişisel verilerinizi paylaşırken çok dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Şirket tarafından talep edilen veriler dışında Şirket’in talebi olmaksızın sizin tarafınızdan iletilen verilerin işlenmesi işbu Politika kapsamında Şirket tarafından işlenen kişisel veriler olarak sayılmayacaktır. Bu sebeple e-posta ile mesaj yoluyla veya herhangi başka bir iletişim kanalıyla sesinizi, görüntülerinizi ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın Şirket tarafından talep edilmeyen diğer kişisel verilerinizi paylaşmamanız gerektiğini önemle bildirmek isteriz.

1. Sensa hangi bilgileri talep eder?

Sensa aşağıdaki bilgileri toplar:

 • Tanımlama bilgileri (ad, soyad, bağlı olunan firma bilgileri, e-posta adresi).
 • Kullandığınız mobil aygıtın işletim sistemi versiyonu bilgisi.
 • Kullandığınız mobil aygıttan edinilen konum bilgileri.
 • Çerezler yoluyla toplanan bilgiler olan, giriş yapılan IP adresi, kullanılan cihaz tipi, işletim sistemi ve tarayıcı bilgileri olmak üzere işlenen veriler

Ayrıca önemle belirtmek isteriz ki, 6698 sayılır Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 3. ve 7. maddeleri uyarınca geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, Kanun uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

1.1 Sensa bu bilgileri hangi amaçla kullanır?

 • Müşteri desteği sağlamak, sorun gidermek ve iyileştirmelerde bulunmak.
 • Servis güncellemeleri ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek.
 • Yakınınızda bulunan ve firmanıza kayıtlı sensörlerin konumuyla ilgili bilgilendirmek,
 • Sağlanan hizmetlerin devamlılığını sağlamak.
 • Gelecekte oluşabilecek hukuki uyuşmazlıkların önüne geçmek.

1.2 Kişisel bilgilerin paylaşımı

 • Şirket, ilgili yasalar gereği yükümlü olmadıkça veya yetkili makamların emriyle istenmedikçe kişisel verileri ve/veya iletişim içeriğini sizin açık izniniz olmadan satmaz, kiralamaz, pazarlamaz.
 • Şirket ayrıca, Kanun’un 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde, işbu gizlilik politikasına konu verileri, Kullanıcılar’dan ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Anılan istisnaların başlıca olanları aşağıda sıralanmıştır:
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin, kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Sözleşme de dâhil olmak üzere bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kullanıcılar’ın kendileri tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kullanıcılar’ın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Şirket, yukarıda anılan amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, barındırma hizmeti almak için kişisel verileri Kullanıcılar’ın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine, alt yüklenicilerine veya uluslararası düzeyde güvenirliliği kanıtlanmış hizmet sağlayıcılara ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.
 • Fazla Gıda A.Ş., yasal gereklilikleri karşılamak, yasal haklarımız doğrultusunda hareket etmek veya yasal hak taleplerine karşı kendini savunmak, Fazla Gıda A.Ş.’nin menfaatlerini korumak, dolandırıcılığa karşı mücadele etmek ve ilkelerimizi uygulamak ya da herhangi bir kişinin haklarını, malını veya güvenliğini korumak için kişisel bilgileri ilgili yasal makamlara gelen yasal istek doğrultusunda açıklayabilir.

2. Verilerinizi nasıl saklıyoruz?

Verileriniz güvenli sunucularımızda saklanmaktadır. Uygulamaya sizin belirlemiş olduğunuz şifre ile erişebilirsiniz ve şifreler sistemimizde geri çevrilemeyecek şekilde kodlanmış olarak tutulur. Şifrenizi güvende tutmak ve paylaşmamanız sizin sorumluluğunuzdadır. Ancak bilgi, internet üzerinden transfer edilir ve internet halka açık olduğu için %100 garanti verilemez. Verilerinizi korumak için şifrelenmiş bağlantı kullanmaktayız, fakat veri aktarım sırasında internet bağlantınıza yapılabilecek saldırıların riski, sizin sorumluluğunuzdadır. Bilgileriniz sunucularımıza ulaştıktan sonra korunması ile ilgili her türlü güvenlik önlemi tarafımızca alınır.

3. Verilerinize ilişkin haklarınız

Kullanıcılar, Şirket’e yazılı bir şekilde başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

haklarına sahiptir.

4. Cookie(çerez)’ler ve cihazlarda tutulan bilgiler

Şirket, Kullanıcılar’ın Mobil Uygulama’yı kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilecek, bu kapsamda verileri işleyebilecek ve üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla, sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması için üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Mobil Uygulama’nın, Kullanıcılar’ın tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Mobil Uygulama’yı zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığı, bir kişinin Mobil Uygulama’yı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek üzere tasarlanmış olup bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak Kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesini veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilecektir. Ancak bunun yapılması durumunda Sensa servisinin tüm fonksiyonlarından yararlanabilme yönünde birtakım sorunlar yaşanabilir.

5. Politika’daki Değişiklikler

Şirket, işbu Politika hükümlerini dilediği zaman Mobil Uygulama üzerinden yayımlamak suretiyle değiştirebilecektir. Şirket’in değişiklik yaptığı Politika hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanacaktır. İşbu Politika’da yapılan değişikliklerden haberdar olmaları için Şirket, Kullanıcılar’a gerekli bilgilendirmeleri yapacaktır. Bu Gizlilik Politikası dokümanı en son 22 Ağustos 2019 tarihinde güncellenmiştir.

6. Uyuşmazlık Çözümü

İşbu Politika, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Bu Politika’dan kaynaklanan veya bu Sözleşme ile ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Merkez (Çağlayan) adliyesi ve icra dairelerinde çözümlenecektir.

7. İletişim

Gizlilik politikamızla ilgili sorularınız, endişeleriniz ve geri bildiriminizi almaktan memnuniyet duyarız. Öneri veya varsa şikayetlerinizi [email protected] adresi üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.